Generelle vilkår og betingelser for brug af platformen caravanmarkt24.de

I. Anvendelsesområde

 1. De generelle vilkår og betingelser ("GTC") regulerer brugen af hjemmesiden www.caravanmarkt24.de.
 2. Disse GTC træder i kraft for alle brugere ved registrering.
 3. Hvis der foretages ændringer i disse vilkår og betingelser, vil eksisterende brugere blive informeret om de nye vilkår og betingelser via den e-mail, der er angivet under registreringen, eller næste gang de besøger caravanmarkt24.de-webstedet. Hvis de ikke accepterer de nye GTC, kan deres adgang til hjemmesiden begrænses helt eller delvist.

 

II. Brug af platformen

 1. P&O Autoauktionen GmbH, med hjemsted på Mühlenstraße 8 A i 14167 Berlin, HRB 227292 B Amtsgericht Berlin ("operatøren"), stiller en mæglerplatform (herefter "platformen") til rådighed for salg af brugte og nye køretøjer, især autocampere, campingvogne og lignende køretøjer, på internetadressen www.caravanmarkt24.de. Operatøren er ansvarlig for at stille platformen til rådighed.
 2. Ved at stille platformen til rådighed fungerer operatøren blot som mellemmand. Operatøren tilbyder ikke selv køretøjer til salg og bliver især ikke kontraherende part i de købskontrakter, der udelukkende indgås mellem brugerne af denne platform.
 3. Operatøren garanterer platformens operationelle beredskab i overensstemmelse med bestemmelserne i disse GTC. Hvis en uforudset systemfejl (forstået som en funktionsfejl på platformen, der forhindrer bud i at blive afgivet) forhindrer brugen af platformen, vil brugerne blive informeret så hurtigt som muligt. Hvis auktioner afsluttes under et systemnedbrud, vil alle auktioner, der udløber i løbet af eller i timen efter afslutningen af systemnedbruddet, blive forlænget med 24 timer.
 4. Justeringer, ændringer og tilføjelser til den kontraktlige platform samt foranstaltninger, der tjener til at identificere og afhjælpe funktionsfejl, vil kun føre til en midlertidig afbrydelse eller forringelse af tilgængeligheden, hvis dette er absolut nødvendigt af tekniske årsager.
 5. Platformens grundlæggende funktioner overvåges dagligt. Overvågning af platformens funktionalitet er generelt garanteret fra mandag til fredag 09:00 - 17:00. I tilfælde af alvorlige fejl - brugen af platformen er ikke længere mulig eller alvorligt begrænset - skal vedligeholdelse udføres inden for 48 timer efter, at operatøren er blevet opmærksom på eller informeret om fejlen.
 6. Operatøren er bemyndiget til midlertidigt at begrænse sine tjenester, hvis dette er nødvendigt for (forbedret) funktionalitet, sikkerhed og/eller tilpasning af platformen ("vedligeholdelsesarbejde"). Så vidt muligt vil vedligeholdelsesarbejde og den forventede varighed blive annonceret mindst 3 dage før det udføres.

 

III Registrering, spærring og opsigelse af brugerkonto

 1. Brug af platformen kræver registrering og login som bruger.
 2. Kun kommercielle forhandlere af brugte og nye køretøjer, især dem, der er specialiseret i markedet for autocampere og campingvogne, har ret til at registrere sig som købere, i det følgende benævnt "købere", "budgivere" eller "højeste budgivere". Bevis for status som bilforhandler skal fremlægges ved hjælp af passende dokumentation (f.eks. virksomhedsregistrering). Operatøren kontrollerer, om en registrering er tilladt på grundlag af de indsendte dokumenter og data, og i tilfælde af et positivt resultat aktiveres registreringen. Der er ingen ret til aktivering. Operatøren vil ikke give adgang til budgivning til forbrugere eller andre erhvervsdrivende, der ikke har nogen forbindelse til køretøjshandel.
 3. Alle, der ønsker at sætte brugte eller nye autocampere eller campingvogne eller lignende køretøjer til salg på platformen, i det følgende benævnt "sælgere", er autoriseret til at registrere sig som sælgere.
 4. De data, der anmodes om under registreringen, skal være fuldstændige og korrekte. Hvis disse data ændres over tid, er brugeren forpligtet til at opdatere oplysningerne, før han deltager i en auktion.
 5. Ved registrering og aktivering af brugerkontoen indgås en kontrakt om brug af platformen mellem operatøren og brugeren.
 6. Både operatøren og brugeren kan til enhver tid annullere denne brugskontrakt med en opsigelsesperiode på 7 dage. Når opsigelsen er blevet erklæret, udløber muligheden for at placere nye salgsannoncer eller være i stand til at byde på sådanne annoncer.
 7. Operatøren kan træffe foranstaltninger såsom at blokere en bruger, hvis der er tegn på, at en bruger overtræder lovbestemmelser, tredjeparts rettigheder eller disse GTC. Operatøren kan især træffe foranstaltninger, hvis der er tegn på, at en bruger forsøger at omgå auktionen, f.eks. ved at forsøge at få fat i en købers eller sælgers kontaktoplysninger for at gennemføre en transaktion uden for platformen. Hvis en køber gentagne gange misligholder betalingen af kommissionsfakturaer til operatøren, forbeholder operatøren sig ret til midlertidigt eller permanent at blokere en brugerkonto.

 

IV. Oprettelse af online reklamer

 1. Sælgere er autoriseret til at sætte brugte eller nye autocampere eller campingvogne eller lignende køretøjer til salg på platformen ("salgsannonce"). En sælger har mulighed for at tilbyde sit køretøj til salg til en bred vifte af købere fra professionelle forhandlere som en del af en online auktion.
 2. En salgsannonce oprettes af sælgeren selv og skal være udformet i overensstemmelse med de bindende specifikationer på platformen. En sælger kan opslå et vilkårligt antal køretøjer. Hvert køretøj svarer til en auktion eller en salgsannonce.
 3. Sælgeren er eneansvarlig for indholdet af salgsannoncen. Sælgeren er forpligtet til at oprette sin salgsannonce sandfærdigt og fuldstændigt. Sælgeren garanterernøjagtigheden af de angivne oplysninger ,især oplysninger, der kan være af betydning for potentielle køberes købsbeslutning (f.eks. defekter, manglende dokumenter osv.). Hvis sælgeren allerede ved oprettelsen af annoncen er klar over, at køretøjet i strid med § VII, stk. 1, ikke kan overdrages inden for 15 dage efter accept af buddet, skal sælgeren ved oprettelsen af salgsannoncen angive den tidligst mulige overdragelse.
 4. Ændringer er generelt ikke længere mulige efter offentliggørelse af salgsannoncen. Hvis ændringer er nødvendige på grund af forkerte oplysninger, skal sælgeren straks kontakte operatøren. Operatøren vil kontrollere disse ændringer og om nødvendigt justere dem i salgsannoncen, hvis de forekommer relevante og legitime for den mulige købsbeslutning. Operatøren vil informere de bydende så hurtigt som muligt under hensyntagen til normal arbejdstid (mandag til fredag fra kl. 9.00 til 18.00). Den højestbydende (køber) har ret til at tilbagekalde eller bekræfte sit bud på grund af ændringen. Hvis den højestbydende annullerer sit bud eller ikke bekræfter sit bud inden for 24 timer efter meddelelsen, genstartes auktionen, og alle tidligere afgivne bud annulleres for at beskytte alle brugeres legitime interesser og for at opretholde fair konkurrence.
 5. Operatøren er bemyndiget til teknisk at redigere salgsannoncer og andet brugerindhold, så de også kan vises på mobile enheder.
 6. Salgsannoncer og andet brugerindhold, der offentliggøres på platformen, repræsenterer ikke operatørens mening. Salgsannoncerne kontrolleres overfladisk af operatøren for åbenlyse falske oplysninger, før de offentliggøres. Dette gøres primært på grundlag af registreringsattesten del 1, der skal uploades, eller et andet officielt dokument (registreringsattest del 2, HU-rapport, COC-dokument / overensstemmelsescertifikat eller lignende) og om nødvendigt ved at indhente væsentlige oplysninger fra sælgeren skriftligt.
 7. Hvis registreringsattesten del 1 eller et andet officielt dokument mangler, vil operatøren individuelt beslutte, om salgsannoncen skal aktiveres for auktionen.
 8. Operatøren er berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at nægte at offentliggøre en salgsannonce eller at gøre den afhængig af, at sælgeren på forhånd tilpasser den i overensstemmelse med operatørens specifikationer.
 9. Operatørens gennemgang af en salgsannonce medfører ikke, at operatøren hæfter for dens indhold.
 10. Sælgeren forpligter sig til at sælge sit køretøj til den minimumssalgspris, han selv har fastsat, så snart denne pris mindst er nået eller overgået af et bud fra en bydende på auktionen.
 11. Sælger forpligter sig til at skaffe køber ejendomsretten til det solgte køretøj senest 15 dage efter hammerslag. Overdragelsen sker ved udlevering af køretøjet med alle tilhørende dokumenter, især registreringsattest del I og del II samt alle eksisterende nøgler til køretøjet. Parterne kan aftale en anden frist.
 12. Hvis en køber i sidste ende ikke er i stand til at overtage køretøjet, fordi sælgeren har solgt det til en tredjepart på trods af at have fået tildelt kontrakten og derfor ikke længere er i stand til at skaffe ejerskab, er operatøren ikke ansvarlig for dette tilfælde.

 

V. Online-auktionens forløb, bindende erklæringer og kontraktindgåelse

 1. En online-auktion ("Auktion") begynder i henhold til dette afsnit, når salgsannoncen er indrykket, og efter at den er blevet offentliggjort (aktiveret) af operatøren.
 2. Auktionen er ikke en auktion i henhold til § 156 BGB. Juridisk set kan købsaftaler indgås mellem sælger og køber ved tilbud og accept i henhold til §§ 145 ff. BGB og i overensstemmelse med de følgende bestemmelser.
 3. Hvis en sælger indrykker en salgsannonce, udgør dette et bindende tilbud. Tilbuddet er rettet til den højestbydende, der har budt mindst den angivne minimumssalgspris inden for auktionens budperiode. Sælgeren skal fastsætte en bindende minimumssalgspris. Auktionens varighed bestemmes af operatøren i forbindelse med den overfladiske undersøgelse af annoncen og er normalt op til 24 timer, men maksimalt 48 timer fra tidspunktet for operatørens aktivering.
 4. Når salgsannoncen er blevet aktiveret, og auktionen er startet, er det generelt ikke længere muligt at ændre den. I øvrigt gælder § IV, stk. 4.
 5. I princippet har en sælger ikke ret til at afslutte en allerede igangværende auktion før tid eller til at forkorte eller forlænge den. Operatøren kan i enkelte tilfælde afslutte en auktion før tid, hvis sælgeren har fremlagt særlige omstændigheder, der gør det nødvendigt at afslutte den før tid. Hvis der allerede er afgivet et bud på sælgers igangværende auktion på det tidspunkt, hvor kravet om afkortning, forlængelse eller afslutning af auktionen undersøges, er afkortning, forlængelse eller førtidig afslutning udelukket.
 6. Sælgeren må ikke sælge køretøjet andre steder eller i mellemtiden, så længe det er på auktionen (normalt op til 24 timer, men ikke længere end 48 timer fra det tidspunkt, hvor den aktiveres af operatøren).
 7. En køber kan byde på salgsannoncer i auktionen. Dette er en bindende hensigtserklæring, som er gyldig, indtil onlineauktionen slutter. Et eksisterende bud udløber, hvis der afgives et højere bud inden onlineauktionens afslutning. Det højeste bud indtil udløbet af budperioden er en accept i henhold til §§ 147 ff.BGB, forudsat at mindst minimumssalgsprisen er nået. Hvis det er det højeste bud, og minimumssalgsprisen ikke er nået, skal tilbuddet fortsat gælde for den første fase eller første runde af online-genforhandlingen (se § VI).
 8. En køber kan afgive et ubegrænset antal bindende bud (såkaldte "direkte bud") på et bestemt køretøj i løbet af en onlineauktion. Hvis budgiveren afgiver mere end ét bud (direkte bud) på det samme køretøj, vil kun det højeste bud (direkte bud) blive taget i betragtning.
 9. Ud over et fast bud (direkte bud) kan køberen også afgive et maksimumbud på en auktion, som udføres via en programmeret budagent. Baseret på køberens faste bud (direkte bud) vil budagenten overbyde andre køberes bud på denne salgsannonce med 100,00 €, indtil det maksimale bud, som køberen har angivet, er nået. For at præcisere: Hvis køberen byder et beløb på € 20.000 ved direkte bud og et maksimumbeløb på € 25.000 via budagent, vil budagenten overbyde alle bud fra andre købere fra € 20.100 op til € 24.900 med € 100 hver, op til et maksimum på € 25.000, i salgsannoncens løbetid. Dette gælder tilsvarende i tilfælde af, at flere købere hver især har afgivet maksimumbud på den samme salgsannonce via budagenter. Det maksimale bud forbliver skjult for andre brugere.
 10. Forhøjelse af bud sker i intervaller af 100 €.
 11. Et bud fra en budgiver kan kun annulleres af operatøren, hvis det åbenlyst er placeret forkert (f.eks. hvis buddet utilsigtet blev placeret et tal for højt, f.eks. hvis der blev budt 500.000 € i stedet for 50.000 €). Budgiveren har dog ikke ret til at få et forkert bud annulleret af operatøren.
 12. De sidste 30 sekunder af hver auktion er kendt som "hot bid-fasen". I hot bid-fasen genstarter de sidste 30 sekunder for hvert nyt bud, der afgives, indtil det sidste bud er afgivet. Hvis der ikke afgives noget bud under hot bid-fasen, slutter auktionen ved udgangen af den angivne varighed, og budfasen slutter.
 13. Ved afslutningen af auktionen (efter afslutningen af den almindelige budperiode) indgås en bindende kontrakt om køb eller salg af det annoncerede køretøj mellem sælgeren og den højestbydende, forudsat at sidstnævnte har afgivet et bud, der er lig med eller højere end minimumssalgsprisen ("tildeling af kontrakt"). I modsat fald giver parterne afkald på retten til at afgive særskilte erklæringer i denne henseende.
 14. Uanset stk. 13 i dette afsnit afsluttes en auktion før udløbet af den ordinære budperiode med et såkaldt "Køb nu", hvis en budgiver køber et køretøj inden for den ordinære budperiode ved hjælp af "Køb nu"-muligheden (tilsvarende knap) og dermed byder den minimumssalgspris, som sælgeren har fastsat. Køb nu-muligheden for en budgiver udløber, så snart der er afgivet et direkte bud eller et bud via en budagent på denne auktion i den almindelige budperiode. Hvis der afgives et "køb nu"-bud, indgås der en bindende kontrakt om køb eller salg af det annoncerede køretøj mellem sælgeren og "køb nu"-køberen. I modsat fald giver parterne afkald på retten til at afgive særskilte erklæringer i denne henseende. De regler, der er knyttet til accepten af buddet, gælder tilsvarende i tilfælde af et øjeblikkeligt køb.
 15. Når buddet er accepteret, genereres der automatisk en købskontrakt via platformen, hvis bestemmelser er autoritative og bindende for begge parter.
 16. Hvis det højeste bud efter auktionens afslutning ligger under den minimumssalgspris, som sælgeren har anmodet om, indgås der i første omgang ingen kontrakt.

VI Online genforhandling / genannoncering

 1. Hvis der ikke er indgået en kontrakt ved auktionens afslutning i henhold til ovenstående afsnit, følger en "online genforhandling". Under en online-genforhandling har sælgeren og den højestbydende frivilligt mulighed for at nå frem til en prisaftale.
 2. Denne genforhandling finder udelukkende sted online via platformen.
 3. Hvis minimumssalgsprisen for en auktion ikke er nået, sendes det sidste højeste bud til sælgeren elektronisk via platformen, når auktionen slutter, og dermed indledes online-genforhandlingen automatisk.
 4. Sælgeren kan acceptere eller afvise dette højeste bud eller afgive et "modbud". Platformen fastsætter en fast frist for dette, som udløber kl. 22.00 på den dag, hvor auktionen slutter. Denne frist kan forlænges af operatøren til senest kl. 22 den følgende dag (kun arbejdsdage), hvis sælgeren kan fremlægge særlige omstændigheder for dette. Der er dog ikke krav på en forlængelse af fristen.
 5. Et eventuelt modbud fra sælger må ikke være højere end den tidligere fastsatte minimumssalgspris.
 6. Den højestbydende skal ved auktionens afslutning informeres af platformen om, at han var den højestbydende, at den af sælgeren fastsatte minimumssalgspris ikke blev nået, og at online-genforhandlingen blev indledt med hans sidste højeste bud.
 7. Hvis sælgeren derefter sender et modbud i overensstemmelse med stk. 4 i dette afsnit, kan højestbydende acceptere eller afvise dette nye modbud eller afgive et nyt modbud. Et "modtilbud" fra en sælger eller højestbydende er bindende og gyldigt indtil kl. 12.00 den følgende arbejdsdag. Dette afsnit gælder for alle modtilbud, der sendes elektronisk af sælgere eller højestbydende via platformen.
 8. Et afsendt modbud kan ikke trækkes tilbage og forbliver bindende indtil udløbet af den respektive frist.
 9. I den online genforhandling kan parterne genforhandle via portalen, indtil der er fundet en pris, hvor begge parter er enige om transaktionen, eller indtil en part afviser det sidste modtilbud, der er afgivet. En bindende kontrakt indgås, når det sidste modtilbud, der er afgivet i genforhandlingen, accepteres. Men hvis en part afviser et eksisterende modtilbud, eller hvis den angivne periode udløber uden svar, er online-genforhandlingen mislykket, og der er ikke indgået nogen kontrakt.
 10. Hvis en online-genforhandling er mislykkedes, eller hvis en auktion er afsluttet, uden at der er afgivet bud i den normale budperiode, har sælgeren ret til at starte en ny auktionsrunde for sit køretøj gratis (via den tilsvarende knap). Hvis sælgeren ønsker at afholde en ny auktion for det samme køretøj, skal minimumssalgsprisen fra den foregående auktion reduceres med mindst 5%. En ny auktionsrunde for det samme køretøj svarer til en "ny annonce". Der er ingen ret til nye auktionsrunder; aktivering sker efter operatørens skøn.
 11. Hvis online-genforhandlingen mislykkes i overensstemmelse med punkt 9 i dette afsnit, er det højeste bud, som budgiveren eller dennes budagent senest har afgivet, eller det modbud, som budgiveren senest har afgivet fra online-genforhandlingen, fortsat bindende i de næste 72 timer (såkaldt "arkiveret" højeste bud eller "budarkivering"). Hvis en budgiver har brugt en budagent til at afgive et bud, arkiveres budagenten eller det maksimumbud, der er angivet i budagenten, ikke, og budagenten slettes af operatøren. Tælletiden for 72-timers perioden begynder umiddelbart på det tidspunkt, hvor online-genforhandlingen mislykkes. Sælger og budgiver informeres elektronisk via e-mail og via platformen om, at buddet er blevet arkiveret.
 12. Hvis sælgeren derefter rettidigt sætter sin annonce til salg i en ny auktionsrunde i overensstemmelse med afsnit 10 i dette afsnit, startes en ny auktionsrunde automatisk og øjeblikkeligt af platformen, og det arkiverede højeste bud fra den højestbydende placeres øjeblikkeligt som et direkte bud i overensstemmelse med afsnit V, afsnit 7 ff.
 13. Et arkiveret højeste bud fra en budgiver i samme beløb for en specifik salgsannonce kan kun arkiveres én gang.
 14. Hvis sælger i overensstemmelse med stk. 12 i dette afsnit placerer sin salgsannonce igen i en auktionsrunde for at sikre det arkiverede højeste bud, behøver sælger ikke at sænke den tidligere minimumssalgspris med mindst 5 % i overensstemmelse med stk. 10 i dette afsnit, hvis det arkiverede bud er højere end en tilsvarende sænkning.
 15. Hvis Sælger rettidigt starter en ny auktionsrunde med et arkiveret bud i henhold til stk. 12 i dette afsnit, og Sælger efterfølgende opdager, at der er sket en forringelse af salgsgenstanden, mens auktionsrunden stadig er i gang eller allerede er udløbet, skal Sælger hurtigst muligt informere Operatøren herom, således at Operatøren uigenkaldeligt kan slette det arkiverede bud fra den højestbydende, hvorved den højestbydendes forpligtelse til dette arkiverede bud bortfalder øjeblikkeligt.

VII Overdragelse af køretøj, betaling af købspris

 1. Sælgeren er forpligtet til at overdrage ejerskabet af det solgte køretøj til køberen inden for 15 dage efter accept af buddet. Køber forpligter sig til selv at afhente det købte køretøj eller lade det afhente hos sælger inden for 15 dage efter accept af buddet. Ejendomsoverdragelsen sker ved overdragelse af køretøjet med alle tilhørende dokumenter, især registreringsattest del I og del II samt alle eksisterende køretøjsnøgler. Såfremt Sælger på forhånd er bekendt med, at køretøjet i strid med dette stykkes 1. punktum først vil kunne overdrages 15 dage efter buddets accept, skal Sælger ved udarbejdelsen af salgsannoncen angive den tidligst mulige overdragelse.
 2. Parterne kan aftale en anden frist for overdragelsen af ejerskabet i afvigelse fra stk. 1 i dette afsnit.
 3. Såfremt køretøjet eller registreringsattesten del II ikke ejes af sælger, f.eks. på grund af igangværende finansiering/leasing, skal sælger senest ved overdragelsen af køretøjet fremlægge skriftlig dokumentation fra sikkerhedshaver, hvoraf det fremgår, hvor købesummen skal betales (helt eller delvist), således at sikkerhedshaver kan fremsende registreringsattesten del II til køber.
 4. Operatøren anbefaler, at køberen besigtiger det køretøj, der er købt på auktionen, før betalingen foretages (normalt på stedet hos sælgeren).
 5. Køber forpligter sig til at betale det fulde beløb for køretøjet før eller senest ved afhentning. Betalingsmåden (kontant, bankoverførsel) aftales mellem parterne. Betaling af køretøjet først efter afhentning er udelukket.

 

VIII Omkostninger for køber og sælger, mæglerkommission, fakturering

 1. Brugen af platformen er grundlæggende gratis for købere og sælgere.
 2. En sælger betaler ingen gebyrer, provisioner eller andre omkostninger, uanset om hans køretøj er på auktion eller ej.
 3. En køber betaler en provision til operatøren for formidling af et køretøj, når buddet er blevet accepteret. Formidlingsprovisionen er 1,5% netto (plus den aktuelt gældende moms) af hammerslagsprisen. Hvis køberen opfylder kravene til erhvervelse inden for Fællesskabet i henhold til § 1a UStG, udstedes fakturaen udelukkende netto.
 4. En elektronisk faktura genereres automatisk, når buddet accepteres. Køberen anerkender, at hver faktura kun leveres elektronisk; køberen modtager ikke en papirfaktura. Fakturaen kan til enhver tid hentes online. Køber anerkender, at operatøren ikke vil foretage nogen efterfølgende rettelser af fakturaer eller købskontrakter på grund af en genforhandlet købspris mellem sælger og køber for auktioner, der allerede er udløbet.
 5. Fakturaen forfalder til betaling senest 3 dage efter levering af det købte køretøj. Sælger og køber forpligter sig til at informere operatøren om den vellykkede overdragelse på anmodning.
 6. Operatørens ret til betaling af provisionen fra køberen bortfalder, hvis en af parterne effektivt annullerer kontrakten. En undtagelse til dette er sælgers ophævelse af kontrakten på grund af købers pligtforsømmelse. I tilfælde af købers pligtforsømmelse, især manglende accept eller betaling for et køretøj købt via platformen, forbeholder operatøren sig ret til at kræve det fulde beløb af den tabte mæglerprovision fra denne juridiske transaktion fra køberen. Køberen har ret til at bevise over for operatøren, at skaden er lavere.
 7. I tilfælde af sælgerens pligtforsømmelse, især hvis sælgeren sælger det opførte køretøj for tidligt, dvs. i løbet af auktionsperioden (op til maksimalt 48 timer efter auktionens start) eller genforhandlingsfasen (op til 48 timer efter afslutningen af den almindelige auktionsperiode) og derfor ikke længere er i stand til at levere køretøjet til køberen, forbeholder operatøren sig ret til at kræve det fulde beløb af den mistede mæglerprovision fra denne juridiske transaktion fra sælgeren. Sælgeren har ret til at bevise over for operatøren, at tabet er lavere.

 

IX. Sælgers garanti og ansvar, afbestillingsrettigheder

 1. Det annoncerede køretøj sælges med udelukkelse af ansvar for materielle mangler og ejendomsretlige mangler, for mangler ved digitale produkter og varer med digitale elementer, medmindre andet er aftalt eller understreget i dette afsnit.
 2. Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder ikke for:
  1. Garantier, der udtrykkeligt er erklæret skriftligt af sælgeren,
  2. Skader, der skyldes forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra sælgers eller dennes stedfortræderes side,
  3. skader som følge af culpøs overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser (ved væsentlige kontraktlige forpligtelser forstås de forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for en korrekt gennemførelse af kontrakten, og hvis overholdelse kontraktparten regelmæssigt kan stole på), hvorved ansvaret i dette tilfælde er begrænset til størrelsen af den typisk forudsigelige skade og/eller
  4. for skader, der skyldes skade på liv, lemmer eller helbred.
    
 3. Køber og sælger har ret til at hæve kontrakten, hvis der under inspektionen eller inspektionen på stedet hos sælger, dvs. når køretøjet overdrages, viser sig en afvigelse mellem den faktiske tilstand (svarer til de bindende oplysninger, som sælger har givet i salgsannoncen) og den ønskede tilstand (svarer til den faktiske tilstand på stedet efter købers inspektion), og der kræves et rimeligt beløb for at fjerne eller genoprette denne afvigelse. Køber har ret til at ophæve kontrakten, hvis sælger ikke er i stand til at nå til enighed om en justeret eller lavere købspris (i en genforhandling "på stedet").
 4. Køber er berettiget til at træde tilbage fra aftalen, hvis sælger ikke opfylder sin forpligtelse til at tilvejebringe ejerskab inden for den aftalte periode eller inden for en rimelig frist, der fastsættes af køber.
 5. Sælger er berettiget til at træde tilbage fra aftalen, hvis køber ikke opfylder sin forpligtelse til at afhente og overtage køretøjet og betale købesummen enten inden for den aftalte periode eller inden for en rimelig henstandsperiode, der fastsættes af sælger.

 

X. Operatørens ansvar

 1. Sælgeren er alene ansvarlig for indholdet og lovligheden af en annonce.
 2. Operatøren er ikke ansvarlig for opfyldelsen af gensidige forpligtelser som følge af indgåede købskontrakter.
 3. Operatøren er ansvarlig over for parterne uden begrænsning i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed, men kun for let uagtsomhed i tilfælde af brud på kardinalforpligtelser (dvs. de kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for den korrekte udførelse af den respektive kontrakt, og hvis overholdelse sælger eller køber eller tredjepart regelmæssigt stoler på og kan stole på). Ansvaret i tilfælde af brud på en sådan kardinal forpligtelse er begrænset til den skade, der er typisk for kontrakten, og som operatøren måtte forvente på tidspunktet for kontraktens indgåelse på grund af de omstændigheder, der var kendt på det tidspunkt. Ethvert yderligere ansvar er udelukket.
 4. Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder også for operatørens medhjælpere.
 5. Ovenstående ansvarsbegrænsninger i dette afsnit gælder ikke for skader som følge af skade på liv, lemmer eller helbred, der er baseret på en uagtsom pligtforsømmelse fra operatørens side eller en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse fra en juridisk repræsentant eller stedfortrædende agent for operatøren. Ansvarsbegrænsningerne gælder heller ikke, hvis operatøren svigagtigt har skjult en defekt eller har påtaget sig en garanti for et køretøjs tilstand og for operatørens krav i henhold til produktansvarsloven.

 

XI Afsluttende bestemmelser

 1. Hvis en bestemmelse i disse GTC er eller bliver helt eller delvist ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. Det samme gælder i tilfælde af, at der findes et smuthul i disse GTC. Den ugyldige bestemmelse skal erstattes eller hullet udfyldes med en gyldig og håndhævelig bestemmelse, der juridisk og økonomisk kommer tættest på det, som kontraktparterne havde til hensigt eller ville have til hensigt i henhold til betydningen og formålet med disse GTC'er, hvis de havde overvejet dette punkt, da de indgik kontrakten. Hvis ugyldigheden af en bestemmelse er baseret på et mål for udførelse, der er angivet deri (f.eks. tid, frist eller dato), skal bestemmelsen aftales med et juridisk tilladt mål, der kommer tættest på det oprindelige mål.
 2. Disse generelle forretningsbetingelser, kontrakten om brug af platformen og de købskontrakter, der indgås mellem sælger og køber via platformen, er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer (CISG) og bestemmelserne i international privatret.
 3. Værneting for tvister mellem operatøren og brugerne er Berlin, medmindre brugeren er en forbruger. Operatøren er også berettiget til at sagsøge køberen på købers forretningssted.

 

Version 11.03.2024

Købekontrakt (eksempel)

Mellem

[Data/oplysninger om sælger]

i det følgende benævnt "Sælger"

og

[data/oplysninger om køber]

i det følgende benævnt"Køber"

Sælger og Køber herefter også i fællesskab benævnt "Parterne"

[Dato for accept af buddet]
 

I Købsaftale

 1. Sælger har annonceret sit køretøj på platformen caravanmarkt24.de (i det følgende benævnt "operatøren") med de bindende oplysninger, der fremgår af bilag 1.
 2. Køber har erhvervet køretøjet til en købspris eller hammerslagspris på € [hammerslagspris].


II Overdragelse af køretøjet, betaling af købsprisen

 1. Sælger er forpligtet til at overdrage ejerskabet af det solgte køretøj til køber senest 15 dage efter hammerslaget. Køber forpligter sig til selv at afhente eller lade afhente det købte køretøj hos sælger senest 15 dage efter overtagelsen. Overdragelsen af ejendomsretten sker ved overdragelse af køretøjet med alle tilhørende dokumenter, især registreringsattest del I og del II samt alle eksisterende køretøjsnøgler. Hvis sælgeren allerede har angivet en anden overdragelsesperiode i salgsannoncen i overensstemmelse med bilag 1 (mere end 15 dage fra accept af buddet), skal denne periode gælde for overdragelsen af ejendomsretten.
 2. Parterne kan aftale en anden periode for overdragelse af ejendomsretten.
 3. Hvis køretøjet eller registreringsattesten del II ikke ejes af sælger, f.eks. på grund af igangværende finansiering/leasing, skal sælger senest ved overdragelsen af køretøjet fremsende skriftlig dokumentation fra sikkerhedshaver med angivelse af, hvor købesummen skal betales (helt eller delvist), således at sikkerhedshaver kan fremsende registreringsattesten del II til køber.
 4. Operatøren anbefaler, at køberen besigtiger det køretøj, der er købt på auktionen, før betalingen foretages (normalt på stedet hos sælgeren).
 5. Køber forpligter sig til at betale det fulde beløb for køretøjet før eller senest ved afhentning. Betalingsmåden (kontant, bankoverførsel) aftales mellem parterne. Betaling for køretøjet først efter afhentning er udelukket.
 6. Hvis det ikke allerede er gjort af sælger, er køber forpligtet til at afmelde køretøjet straks, senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af registreringsattesterne del I og II.


III Sælgers garanti og ansvar, fortrydelsesret

 1. Køretøjet sælges med udelukkelse af ansvar for materielle mangler og ejendomsretlige mangler, for mangler ved digitale produkter og varer med digitale elementer.
 2. Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder ikke for:
  1. Garantier, der udtrykkeligt er erklæret skriftligt af sælgeren,
  2. Skader, der skyldes forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra sælgers eller dennes stedfortræderes side,
  3. skader som følge af culpøs overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser (ved væsentlige kontraktlige forpligtelser forstås de forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for en korrekt gennemførelse af kontrakten, og hvis overholdelse kontraktparten regelmæssigt kan stole på), hvorved ansvaret i dette tilfælde er begrænset til størrelsen af den typisk forudsigelige skade og/eller
  4. for skader som følge af skade på liv, lemmer eller helbred.
 3. Køber og sælger har ret til at hæve kontrakten, hvis der under inspektionen eller inspektionen på stedet hos sælger, dvs. når køretøjet overdrages, viser sig en afvigelse mellem den faktiske tilstand (svarer til de bindende oplysninger, som sælger har givet i salgsannoncen) og den ønskede tilstand (svarer til den faktiske tilstand på stedet efter købers inspektion), og der kræves et rimeligt beløb for at fjerne eller genoprette denne afvigelse. Køberen har ret til at ophæve kontrakten, hvis sælgeren ikke er i stand til at nå til enighed om en justeret eller lavere købspris (genforhandling "på stedet").
 4. Køber er berettiget til at træde tilbage fra aftalen, hvis sælger ikke opfylder sin forpligtelse til at tilvejebringe ejerskab inden for den aftalte periode eller inden for en rimelig frist, der fastsættes af køber.
 5. Sælger er berettiget til at træde tilbage fra aftalen, hvis køber ikke opfylder sin forpligtelse til at afhente og overtage køretøjet og betale købesummen enten inden for den aftalte periode eller inden for en rimelig henstandsperiode, der fastsættes af sælger.

 

Bekræftelse af overdragelse

 1. Sælger bekræfter, at han har modtaget den fulde købesum i kontanter/likvide midler selv eller på en af ham angivet tredjemandskonto.
 2. Køber bekræfter, at han har inspiceret køretøjet og fundet, at det er i overensstemmelse med kontrakten og aftalen.
 3. Køber bekræfter, at han har modtaget alle relevante eller tilgængelige dokumenter og nøgler fra sælger.
 4. Køber bekræfter overtagelsen af køretøjet.

 

Status 11.03.2024